Algemene Voorwaarden:
Law of Attraction School

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

*Cursist of deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

*Cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1 Aanmelding

1.1 Aanmelding voor een opleiding of training geschiedt door middel van:
– Toezegging mondeling, telefonisch, of mail contact
-Aanmelding contact pagina via de website

1.2 De cursist of het bedrijf, die volgens het aanmeldingsformulier als debiteur worden aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de cursist worden gevoerd

1.3 Indien de cursist de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder of verzorger het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Inschrijving dient uiterlijk vier weken voor de aanvang van de eerste les van de betreffende cursus te geschieden.

1.4 De cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus behorende lessen.Certificering vindt slechts plaats na het door cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus.

2 Betaling

2.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van overboeking.

2.2 Het moment van ontvangst van de ondertekende machtiging bepaalt de datum van inschrijving van de cursist. Deze datum is bepalend voor de volgorde van inschrijving. Telefonische reservering geeft de cursist geen zekerheid met betrekking tot een cursusplaats..

2.3 Het cursusgeld zal na het moment van ontvangst van de machtiging, doch uiterlijk zes weken voor aanvang van de eerste les in eenmaal overgemaakt te worden Of in afgesproken betalingstermijnen. Law of Attraction School zich het recht voor de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen, tot het moment dat het cursusgeld volledig is voldaan. Law of Attraction School behoudt zich in dit geval het recht voor een andere cursist in diens plaats te laten instromen. De extra kosten, inclusief de buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter incassering van het verschuldigde cursusgeld, komen geheel voor rekening van de cursist.

2.4 De cursist is niet gerechtigd om de betaling van een factuur van de Law of Attraction School op te schorten dan wel tot verrekening met andere vorderingen over te gaan.

2.5 Cursusgeld is inclusief al het tijdens de cursus te gebruiken werkmateriaal, koffie, thee, en versnaperingen. De cursist zal zelf zorg dragen voor haar/zijn lunch

3 Annulering

3.1 Cursussen vinden plaats bij een minimum aantal deelnemers: minimaal 1 deelnemer

3.2 Alle annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.

a. De cursist kan is tot 6 weken voor aanvang van de eerste les van de betreffende cursusbedrag ad 50 procent zijn/haar inschrijving verschuldigd.

b. Bij annulering door de cursist zes weken of korter voor aanvang van de eerste les van de betreffende cursus, is een bedrag ad 100 procent van het cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling vindt plaats binnen 2 tot 4 weken.

c. Wanneer de cursist, zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.
Bij vroegtijdig stopzetten training door cursist zelf zal er gezocht worden naar een alternatief lesprogramma/moment. De cursist wordt dan eenmalig in de gelegenheid gesteld om een volgende lesperiode te starten
Er vindt geen restitutie plaats van het lesgeld.

d. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist vind er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Alle trainingen en opleidingen dienen binnen 12 maanden na aanvang afgerond te worden. Na 12 maanden komt deelname aan de opleiding – training te vervallen. Er zal verder geen compensatie voor de gemiste lestijden plaatsvinden – nog restitutie van het lesgeld.

3.3 Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. Dit dient te geschieden binnen de aangegeven 12 maanden

3.6 Law of Attraction School  behoudt zich het recht voor de cursusdata, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van de cursusdata worden de cursisten hiervan uiterlijk tien dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht.

3.7 De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Law of Attraction School zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

3.8 Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen niet geïncasseerd kon worden, behoudt.

4. Huisregels:

4.1 De  Law of Attraction School gaat een half uur voor aanvang van de cursus open. De cursus start op tijd en de cursist wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.

4.2 Tijdens de training is het niet toegestaan een mobiele telefoon aan te laten

4.3 Bij ziekte of andere dringende reden waardoor cursist niet kan komen, meldt de cursist zich bij voorkeur 1 dag, maar minimaal 1 uur voor aanvang van de cursus af bij Law of Attraction School

4.4 De cursist verbindt zicht tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

4.5 De cursist wordt geacht voorbereid naar de les te komen, dat wil zeggen de benodigde materialen / cursusmappen, eventueel model mee en huiswerk gemaakt

4.6 Roken is alleen buiten toegestaan.

4.7 Reiskosten zijn voor eigen rekening.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Law of Attraction School  is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de cursist toebehorende materialen of voorwerpen.

6.2  Law of Attraction School is niet aansprakelijk voor schade die de cursist oploopt tijdens de uitvoering van de cursus. De cursist vrijwaart Stylingguide Academy en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoeringvan de cursus samenhangen.

6.3 Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, enz. toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal worden verhaald worden op de cursist of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Auteursrecht

7.1 De auteursrechten op het door Law of Attraction School versterkte lesmateriaal berust bij de Law of Attraction School Het materiaal mag daarom op geen

enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of aan derden worden verstrekt zonder vooraf schriftelijke toestemming van Law of Attraction School Het overnemen van beeld en teksten van de website is verboden. Er berust auteursrechten op. Het letterlijk overnemen van de trainingen voor eigen opleidingen moet in overleg. Het beeldmerk van de  behoort tot de Law of Attraction School Bij vermoeden van plagiaat zal onze jurist contact opnemen met de partij.

7.2 Drukfouten, prijswijzigingen en veranderingen in de inhoud van de opleiding en op de website voorbehouden.

8. Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Law of Attraction School en worden gebruikt voor de organisatie van cursussen en om de cursist op de hoogte te houden van opleidingen, workshops en overige activiteiten van . Law of Attraction School

8.2 Indien de cursist aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat gerespecteerd.

9. Modellen

9.1 Bij diverse cursussen zal de cursist 1 of meerdere malen een model mee moeten nemen.

9.2 Law of Attraction School heeft beperkte mogelijkheden voor modellen voor de cursisten te zorgen.

9.3 Mocht het aantal meegebrachte modellen door cursisten niet toereikend zijn, kan worden afgesproken om op medecursisten te oefenen, als de situatie dit toelaat.

10. Klachten

10.1 Indien de cursist een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan een cursus, dan gelieve zij/hij dat aan te geven via direct contact met:

Law of Attraction School
Tav Geraldine Caraballo
info@lawofattractionschool.nl

10.2 De cursist ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een schriftelijke reactie van Law of Attraction School

10.3 Klachten kunnen alleen worden ingediend door direct betrokkenen en niet door derden. Aldus vastgesteld door Law of Attraction School  te Arnhem

AVG

WIE ZIJN WE

Ons website-adres is: https://lawofattractionschool.nl.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

MET WIE WE JOUW DATA DELEN
Met niemand! Wij verstrekken of verkopen geen data aan derden

HOE LANG WE JOUW DATA BEWAREN

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

WELKE RECHTEN JE HEBT OVER JE DATA

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

WAAR WE JOUW DATA NAARTOE STUREN

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

JOUW CONTACTINFORMATIE
Blijft binnen de stylingguide academy.
Na einde samenwerking zal alle verzamelde informatie op een veilige manier verwijderd worden

AANVULLENDE INFORMATIE